2 %

Blíži sa obdobie platenia daní a touto cestou by sme vás všetkých chceli poprosiť o podporu nášho klubu tým, že nám poukážete 2 % zo svojich daní. Tieto peniaze pôjdu na rozvoj nášho klubu, ktorý sa venuje deťom, mládeži a aj dospelým.

Podmienky

Darovať 2 % z dane môže každý daňovník SR, ale musí splniť určité podmienky, ktoré sú uvedené v zákone o dani z príjmov. Inak sa môže stať, že prevod peňazí na účet prijímateľa daňový úrad zamietne.
Podiel z daní na účet neziskovky či nadácie dôjde určite na jej účet, ak daňovník:

  • nemá nedoplatok na dani (do lehoty na podanie daňového priznania)
  • nemá nedoplatok na dani v deň bezprostredne nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie priznania, t.j. zaplatená daň bola pripísaná na účet daňového úradu 1. apríla
  • nemá povolený odklad platenia dane, ani platenie dane v splátkach
  • ak určil prijímateľa: fyzická osoba – jedného a právnická osoba – aj viacerých.

Na druhej strane musí byť jednoznačne identifikovateľný príjemca 2 percent z daní.
Minimálna poukázaná suma musí byť v prípade fyzickej osoby 3,32 EUR a v prípade právnickej osoby 8,30 EUR na jedného prijímateľa.

Ako na to

Fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

Súčasťoudaňového priznania, ktoré budete vy alebo váš účtovník vypĺňať, je oddiel "VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickejosoby podľa § 50 zákona". Do príslušných koloniek uveďte:

Názov: BJJ SLOVAKIA
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
IČO/SID: 42265673
Sídlo: Budatínska 29, 85105 BRATISLAVA

Vyplnené daňové priznanie za rok 2017 doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň.

Zamestnanec

  1. Požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane, kde uvediete vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte oba formuláre daňovému úradu podľa vášho bydliska.

Právnicka osoba

Postupujte rovnako ako v prípade fyzickej osoby, ktorá podáva daňové priznanie sama (t. j., vyplnte naše údaje do príslušnej časti daňového priznania).

POZOR:

  1. Ako právnicka osoba môžete darovať 1 % z vami zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (do 31. 3. 2018) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba nám), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1 % z dane.
  2. Ako právnicka osoba môžete darovať 2 % z vami zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (do 31. 3. 2018) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba nám), tak môže poukázať 2 % z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2 % z dane.